DESPRE NOI

 

MISIUNE


Societatea civilă de avocaţi MUREŞAN MITITEAN CLEJA asigură clienţilor ei, persoane juridice sau fizice, române şi străine, servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică într-un larg spectru de ramuri de drept, inclusiv speciale sau de nişă, pentru a le conferi un nivel înalt de siguranţă juridică.

În acest sens, MMC depune, prin avocaţii ei, toate diligenţele ca drepturile şi interesele clienţilor să fie protejate la cel mai bun nivel, prin depistarea, documentarea şi neutralizarea riscurilor juridice, prin prevenirea declanşării litigiilor şi evitarea producerii prejudiciilor şi, dacă acestea totuşi intervin, prin maximizarea şanselor de câştigare a proceselor şi de recuperare respectiv limitare a daunelor.

ISTORIC


MMC este o societate de avocatură tânără, dar formată din avocaţi cu multă experienţă, ce au activat în trecut în calitate de avocaţi colaboratori sau cabinete individuale avocaţiale în conlucrare cu alte structuri, inclusiv cu una din cele mai mari societăţi de avocatură activă în zona Clujului, având astfel oportunitatea să rezolve de-a lungul anilor probleme juridice foarte diverse şi adesea de nivel înalt de complexitate, atipicitate şi valoare.

Astfel, avocaţii parteneri, fondatori ai MMC, beneficiind de formare multidisciplinară, pregătire academică şi experienţă profesională juridică şi extrajuridică diversă, la nivel local şi naţional, dar şi internaţional, au auditat, consiliat, asistat şi reprezentat cu succes firme din domeniul IT, imobiliar şi industrial, dintre cele mai mari active în nord-vestul României, multe fiind parte a unor corporaţii multinaţionale.

În acest context, avocaţii MMC au redactat sau revizuit contracte de comerţ internaţional şi au gestionat negocieri şi litigii în valoare de sute de mii sau milioane de Euro, au fost implicaţi în probleme complexe de audit juridic, fuziuni şi achiziţii, de insolvenţă, dezvoltări imobiliare mari tip greenfield şi brownfield, de asigurări, urbanism, bancare, de drept fiscal şi dreptul muncii cu elemente de extraneitate, proprietate intelectuală şi protecţia datelor personale.

În afara activităţii de avocatură de business, avocaţii MMC au experienţă bogată şi în multe domenii clasice de drept civil şi administrativ sau alte ramuri de drept privat sau public, dar şi în mai multe domenii atipice, cum sunt elaborarea şi promovarea de proiecte de lege şi de acte administrative normative (hotărâri de guvern, ordine ministeriale, hotărâri de consiliul local şi judeţean) respectiv probleme speciale de drept societar, medical, asociativ, turistic, sportiv sau de mediu.

VIZIUNE


MMC doreşte să îşi poată desfăşura activitatea profesională într-o lume mai bună şi, în acest sens, să se producă o orientare a evoluţiei sociale, politice şi economice în această direcţie, a legalităţii şi echităţii la nivel internaţional şi naţional, a prevalenţei forţei dreptului asupra dreptului forţei şi respectului şi cooperării loiale asupra confruntării, dând prioritate prevenirii şi rezolvării amiabile a conflictelor şi adoptării unor soluţii echitabile, atât la nivel individual al relaţiilor între persoane fizice şi juridice private, cât şi la nivel de relaţii politice şi economice interestatale.

MMC vrea să funcţioneze într-o Românie caracterizabilă ca stat de drept, cu un sistem legislativ, administrativ şi judiciar coerent, predictibil, performant şi corect, cu un mediu economic stabil şi prosper şi un mediu social echitabil şi incluziv, cu cetăţeni mai educaţi şi informaţi, proactivi şi responsabili, formând o societate ataşată valorilor democratice şi cu respect pentru patrimoniul naţional şi universal cultural şi natural, pentru demnitatea şi drepturile omului, pentru creativitate, proprietate, libertate, diversitate şi legalitate, ca premise ale unei dezvoltări sustenabile.

MMC contribuie, inclusiv voluntar şi proactiv, în nume propriu, la determinarea schimbărilor necesare pentru a îndrepta lumea în direcţia unei dezvoltări durabile. În acest sens, MMC se implică, transparent, principial şi legitim, şi în problemele breslei avocaţiale, în cele ale comunităţii locale, în informarea şi educarea juridică a cetăţenilor şi structurilor societăţii civile organizate, în influenţarea politicilor publice şi în militarea pentru îmbunătăţirea conţinutului şi aplicării legislaţiei.

MMC îşi propune să se dezvolte în timp ca un actor tot mai important şi respectat pe piaţa locală şi regională a avocaturii şi ca partener relevant pentru alte forme de exercitare a profesiei de avocat şi a altor profesii liberale şi pentru instituţii şi organizaţii publice şi private cu atribuţii sau preocupări de profil. MMC pune la baza relaţiilor cu avocaţii ei viziunea unei relaţii pe termen lung, bazate pe competenţă, dedicare şi loialitate. Cu clienţii săi, MMC îşi propune stabilirea de relaţii contractuale de regulă pe termen lung şi un parteneriat constant pentru cât mai mulţi dintre aceştia, pentru a putea oferi predominant diagnoză preventivă şi consultanţă şi cât mai rar asistare şi reprezentare în litigii.

VALORI


MMC se bazează în activitatea ei şi în relaţiile cu Clienţii, precum şi cu personalul ei, cu furnizorii, cu autorităţile şi cu alte entităţi, pe principiile generale ale legalităţii, principialităţii, loialităţii, dedicării, încrederii şi respectului reciproc, comunicativităţii, promptitudinii, onestităţii, eticităţii, echităţii, confidenţialităţii, compentenţei şi independenţei profesionale, inovativităţii, responsabilităţii, non-partizanatului politic, ideologic sau religios, proactivităţii şi preventivităţii, temeiniciei, eficacităţii, eficienţei, rigurozităţii, trasabilităţii, stabilităţii în timp şi sustenabilităţii.

Aceste valori sunt interpretate şi aplicate prin prisma misiunii şi viziunii MMC şi a regulilor legale şi contractuale care guvernează relaţiile MMC ca formă de exercitare a profesiei de avocat cu clienţii, cu alte forme de exercitare a profesiei de avocat, cu instanţele judecătoreşti sau arbitrale, cu experţii, mediatorii, notarii publici, executorii judecătoreşti, cu divere autorităţi publice şi cu alte entităţi.

În acest sens, conform prevederilor Legii 51 / 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, a Statutului din 2011 al profesiei de avocat (aprobat prin Hotărârea UNBR 64 / 2011), a Codului Deontologic al Avocatului Român (aprobat prin Hotărârea UNBR 268 / 2017), drepturile şi interesele legitime ale clientului şi prin urmare apărarea şi promovarea acestora sunt valori de bază pentru MMC în activitatea ei profesională.

ABORDARE


MMC abordează fiecare client şi fiecare dosar cu maximă seriozitate, considerând că trebuie să înţeleagă în profunzime tot contextul, pentru a putea acorda servicii în mod eficace şi eficient, ţinând cont de ansamblul de interese ale Clientului, inclusiv indirecte sau pe termen lung, astfel ca, dincolo de soluţionarea cât mai favorabilă a problemei juridice pentru care Clientul s-a adresat MMC, eventuale alte efecte negative sau riscuri pentru Client, chiar nebănuite iniţial de acesta, să fie evitate sau diminuate sau cel puţin cunoscute şi asumate în cunoştinţă de cauză.

De aceea, MMC preferă să refuze un client sau un dosar potenţial şi să recomande altă societate sau cabinet de avocatură, decât să reducă nivelul calitativ al serviciilor juridice acordate, din cauza insuficienţei resurselor de timp sau a insuficientei experienţe pe acel domeniu. De asemenea, MMC acordă multă atenţie prevenirii situaţiilor de conflict de interese şi oricăror elemente care pot umbri încrederea Clientului sau încrederea publică în profesionalismul şi loialitatea MMC.

MMC accentuează obligaţia de independenţă profesională şi respectul pentru limitele legale ale atribuţiilor şi mijloacelor la care poate apela. Astfel, conform Statutului profesiei de avocat, MMC este dator să dea Clientului doar sfaturi juridice corespunzătoare legii şi să acţioneze numai în limitele legii, potrivit crezului său profesional, fiind un consilier şi reprezentant al Clientului, dar nu un prepus sau simplu executant al solicitărilor acestuia.

MMC consideră că Clienţi săi trebuie să fie cât mai bine informaţi, şi să decidă în cunoştinţă de cauză, pe baza informaţiilor şi explicaţiilor furnizate de MMC, care să fie soluţia juridică adoptată la nivel strategic, a cărei implementare să fie apoi eventual realizată sau asistată de MMC, ea argumentându-şi în scris fiecare opinie sau propunere importantă, dar putând să-şi asume în numele Clientului numai deciziile tactice şi efectuarea paşilor concreţi, neavând dreptul să se substituie voinţei Clientului în decizii esenţiale sau de risc ridicat, cum ar fi cele calificabile juridic drept acte de dispoziţie sau luate în context de legislaţie neclară, doctrină necristalizată sau jurisprudenţă neunitară.

MMC nu se sfieşte să susţină cazuri dificile, atipice, incerte sau care ar adversa persoane sau grupări cu mare putere politică, economică sau de altă natură, dar va opera cu respectarea eticii profesionale, oferind şi pretinzând respectul necesar din partea instanţelor, autorităţilor administrative, altor avocaţi, mass-mediei şi altor entităţi, reputaţia profesională fiind de maximă importanţă.

MMC consideră că pe termen lung sunt mai avantajoase soluţiile juridice echitabile şi va insista pentru redactarea de propuneri de documente cu clauze echilibrate. MMC va trata cu prudenţă soluţiile juridice de mare risc chiar dacă sunt foarte tentante economic şi chiar dacă i-ar aduce conjunctural beneficii morale dorite.

SERVICII OFERITE


  • Generalităţi:

MMC oferă un spectru foarte larg de servicii juridice, adaptat pentru fiecare tip de client şi de domeniul / arie de practică în parte, acoperind în principiu toate fazele şi aspectele de identificare şi rezolvare completă şi durabilă a problemei juridice certe sau potenţiale a Clientului, dacă este guvernată de legislaţia română, de cea a Uniunii Europene sau de norme internaţionale, în direcţia conceptului de “one-stop shop”.

Desigur, MMC, ca societate de avocatură, oferă şi serviciile auxiliare aferente, cum sunt multiplicări, scanări, expedieri, depuneri, ridicări şi alte operaţiuni tehnice cu documente,  plata de diverse taxe, precum şi servicii speciale de tip găzduirea temporară pentru sedii de firme şi servicii fiduciare, menţinându-se însă în sfera stabilită de lege. Pentru situaţiile ce exced competenţa avocaţială MMC poate oferi servicii de identificare, evaluare şi recomandare de prestatori de profil pentru aceste servicii conexe necesare Clientului. Ne bazăm în acest sens şi pe experienţa noastră anterioară de colaborare cu notari, executori judecătoreşti, practicieni în insolvenţă, mediatori, consultanţi fiscali, experţi contabili, evaluatori autorizaţi, traducători şi interpreţi autorizaţi, experţi topografici şi cadastrali, detectivi particulari, agenţi imobiliari, specialişti în resurse umane etc.

Serviciile MMC sunt oferite în limba română sau engleză, iar la cerere anumite servicii pot fi oferite şi în germană sau franceză, având în vedere cunoştinţele şi certificările avocaţilor MMC, inclusiv de traducător şi interpret autorizat pentru anumite limbi. Pentru alte limbi, MMC va apela, dacă e cazul, la servicii de profil. În principiu, MMC acordă servicii pe teritoriul României şi la distanţă, prin Internet sau alte mijloace de comunicare, dar poate asista sau reprezenta Clienţi şi în străinătate pentru proceduri supuse dreptului român, european sau internaţional.

  • Consultanţă juridică generală:

MMC oferă consultanţă juridică prin evaluarea documentelor şi situaţiilor de fapt, a legislaţiei, doctrinei juridice şi practicii judiciare şi administrative, solicitarea de clarificări din partea autorităţilor publice, redactarea de opinii juridice şi rapoarte pe teme specifice solicitate de Client, precum şi redactarea şi furnizarea periodică de buletine informative legislative şi ţinerea unor inventare de norme aplicabile, realizarea de evaluări, verificări şi instruiri ale personalului şi reprezentanţilor Clienţilor pe teme juridice.

MMC asigură, la cerere, şi monitorizarea pe teme de interes pentru Clienţi a activităţii practicienilor în insolvenţă, executorilor judecătoreşti sau altor profesionişti contractaţi de Client sau care activează pe teme de interes pentru Client, precum şi monitorizarea unor evidenţe şi publicaţii precum Portalul Instanţelor, Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială, Registrul Comerţului, Cartea Funciară, AEGRM, Registrul Naţional ONG, publicaţiile ANAF sau ale anumitor UAT privind debitorii şi alte asemenea.

MMC asigură supervizarea procedurilor curente cu implicaţii juridice la nivelul Clientului, cum este verificarea conţinutului propus al contractelor care se încheie sau a actelor juridice unilaterale care se emit de către Client, a notificărilor şi declaraţiilor de diverse tipuri, legalitatea actelor justificative contabile şi modul de ţinere a diverselor evidenţe, autorizarea diverselor spaţii, echipamente sau activităţi, înscrierea de garanţii, sau incidenţa anumitor norme legale asupra activităţii Clientului sau drepturilor şi intereselor acestuia.

  • Acte constitutive şi de reglementare internă:

MMC se ocupă de constituirea, modificarea actelor constitutive şi de dizolvarea persoanelor juridice de orice tip, de exemplu firme şi ONG-uri, precum şi de autorizarea PFA-urilor şi practicanţilor de profesii liberale, şi de asemenea de evaluarea juridică a oricăror entităţi în vederea preluării prin fuziune sau achiziţie sau acceptării ca asociat, furnizor sau client, prin due diligence şi audit de secundă parte sau asistarea sau reprezentarea la asemenea procese conduse de alte entităţi.

De asemenea, MMC asistă juridic Clienţii în organizarea internă iniţială şi în reorganizarea sau optimizarea ulterioară, incluzând diagnoza juridică a modului lor de organizare şi funcţionare, stabilirea necesităţilor şi variantelor optime de normare internă şi revizuire a sistemului reglementativ, asistarea juridică în procesul decizional intern în organele persoanei juridice, redactarea şi revizuirea de documente normative interne, statute, regulamente şi proceduri interne, formulare şi modele de contracte şi alte acte juridice, procese-verbale de şedinţă şi decizii a organelor persoanei juridice sau titularului entităţii.

MMC asistă juridic Clienţii ei, la cerere, la procesele proprii de evaluare şi conformare cu normele legale, cerinţele reglementative interne şi cele contractuale asumate, precum şi la controale de orice tip ale autorităţilor publice, la audituri financiare şi la evaluări şi audituri de secundă parte şi terţă parte, inclusiv de certificare, supraveghere sau recertificare pe standarde de tipul celor de management din seriile ISO 9000, 14000, 22000, 27000, 37000, 45000 etc., având în vedere importanta componentă de complianţă reglementativă impusă de aceste standarde.

  • Proceduri necontencioase:

MMC oferă, printre altele, servicii de asistenţă sau reprezentare în negocieri, concilieri şi medieri, în proceduri necontencioase în faţa instanţelor sau autorităţilor administrative şi entităţilor asimilate, cum sunt notarii şi executorii judecătoreşti şi organizaţiile camerale ale profesiilor liberale. MMC poate asista sau reprezenta Clienţii şi în audienţe la autorităţi publice sau în faţa diverselor comisii şi în faţa organelor colective consultative sau deliberative ale autorităţilor publice locale şi centrale, adunările şi comitetele creditorilor, adunările generale ale unor structuri asociative.

MMC se poate ocupa de atestare a identităţii părţilor, conţinutului şi datei documentelor, de asigurarea reprezentării unei părţi care nu a mandata-o expes, în cadrul procedurii curatorului special, de redactarea de petiţii, cereri, memorii şi alte demersuri administrative, de obţinerea pe căi necontencioase de informaţii şi documente, inclusiv autorizaţii, acorduri, avize şi alte acte de reglementare şi alte acte administrative individuale de orice fel de la autorităţile române, precum şi de redactarea şi promovarea de acte administrative normative de nivel local sau naţional sau proiecte de lege sau ordonanţă pentru modificarea cadrului legal în direcţia dorită de Client.

  • Litigii:

În sfera procesuală şi pre-procesuală, MMC asigură asistarea şi reprezentarea Clienţilor în proceduri interne contencioase sau pre-contencioase ale acestora, de tipul controalelor şi anchetelor ierarhice sau cercetărilor disciplinare, precum şi în litigii în faţa organelor jurisdicţionale şi instanţelor judecătoreşti de orice tip şi orice grad din România, precum şi în faţa tribunalelor arbitrale, a Curţii Constituţionale, a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). Serviciile includ stabilirea de strategii procesuale, obţinere de documente, prezentarea la termenele de judecată, demersuri de punere în aplicare a deciziilor administrativ-jurisdicţionale şi hotărârilor judecătoreşti sau arbitrale, cum ar fi înscrierile sau radierile în Cartea Funciară sau în alte evidenţe şi registre oficiale sau demersurile de executare silită.

În contextul de litigiu, MMC oferă servicii de redactarea, revizuirea şi analiza juridică pentru orice înscrisuri pre-procesuale sau procesuale, ca de exemplu somaţii, notificări de punere în întârziere, contestaţii şi alte plângeri prealabile, cereri de chemare în judecată de orice tip inclusiv plângeri contravenţionale şi penale, întâmpinări şi răspunsuri la întâmpinare, excepţii, cereri de amânare sau suspendare, repunere pe rol, de recuzare sau strămutare, note de şedinţă, interogatorii şi răspunsuri la interogatoriu, cereri în probaţiune, cereri reconvenţionale, tranzacţii, concluzii scrise, obiecţiuni la expertize, cereri de reexaminare a amenzilor judiciare, de ajutor public judiciar, de completare sau lămurire, de comunicare şi definitivare, de apel, recurs, revizuire şi contestaţii în anulare.

CUM LUCRAM


 

  • Precizări generale

MMC lucrează în mod organizat şi profesionist, cu asigurarea trasabilităţii şi justificării obiective a tuturor actelor şi deciziilor ei, atât faţă de Client, cât şi faţă de personalul propriu, de furnizori, autorităţi publice şi alte entităţi. În acest sens, MMC oferă şi pretinde rigurozitate, claritate şi detaliere adecvată în ceea ce priveşte redactarea contractelor de asistenţă juridică, corespondenţei cu Clientul şi documentelor justificative financiar-contabile sau doveditoare a activităţilor realizate. Regula este consemnarea scrisă a tuturor informaţiilor şi deciziilor importante, cele verbale fiind rezumate sau / şi confirmate scris ulterior în scop probatoriu.

  • Cum deveniţi Clientul nostru

Conform abordărilor MMC anterior expuse, MMC de regulă poartă mai întâi convorbiri sau corespondenţă preliminară cu potenţialii clienţi, pentru a determina solicitările, nevoile, aşteptările şi posibilităţile acestora, pentru a decide dacă propria competenţă şi grad de încărcare şi respectiv regulile de evitare a conflictelor de interese permit de principiu încheierea contractului de asistenţă juridică. Apoi, MMC face o estimare preliminară a fezabilităţii şi a volumului şi tipului de muncă avocaţială şi de costuri pe care le-ar implica pentru client ca onorariu şi cheltuieli şi le comunică, revenind cu eventuale explicaţii suplimentare.

Odată primit acceptul de principiu, MMC redactează şi transmite potenţialilor clienţi în scris, de regulă prin e-mail, propunerea de contract de asistenţă juridică, cu solicitarea semnalării oricăror nelămuriri şi a eventualelor propuneri de modificare sau completare şi a tuturor datelor de identificare şi contact şi copiei documentelor relevante. După finalizarea negocierilor prin ajungerea la un acord, de regulă prin corespondenţă, asupra tuturor clauzelor contractului, se definitivează redactarea şi se înregistrează în Registrul contractelor de asistenţă juridică, la acest moment dobândindu-se calitatea de Client şi devenind incidente prevederile legale de protecţie a relaţiei avocat-client şi drepturile şi obligaţiile legale aferente Clientului şi MMC, inclusiv caracterul de document cu dată certă şi de titlu executoriu a contractului de asistenţă juridică.

Simultan sau ulterior finalizării convenirii conţinutului contractului de asistenţă juridică, se semnează pe suport de hârtie sau, la nevoie, prin corespondenţă, în scop probatoriu, în minim două exemplare, înscrisul care redă conţinutul contractului, mai întâi de către MMC, În final, un exemplar original va fi restituit Clientului, iar celălalt va fi păstrat în arhiva avocaţială, toate exemplarele şi conţinutul lor având regim confidenţial.

  • Clauzele din contractul de asistenţă juridică – precizări

Contractul de asistenţă juridică cu MMC dezvoltă conţinutul minimal prevăzut de Statutul profesiei de avocat, reglementând expres şi detaliind toate aspectele importante juridic ale obiectului său, drepturilor şi obligaţiilor părţilor, pentru a exista pentru Client claritatea necesară şi pentru a evita necunoaşterea unor prevederi legale a căror incidenţă este oricum implicită. Contractele au conţinut adaptat tipului de contract (pentru litigii, consultanţă sau servicii speciale, cu diferenţiere în funcţie de obiect specific sau generic de tip abonament sau la cerere) şi clientului (profesionist sau consumator), şi sunt redactate în limba română sau bilingv, putând avea ulterior acte adiţionale şi, după caz solicitări şi acceptare a solicitării, dublet echivalent juridic unui act adiţional.

  • Precizări privind onorariile şi cheltuielile

Conform legislaţiei avocaţiale, cheltuielile făcute de MMC în numele Clientului sunt separate, se decontează distinct cu Clientul şi nu se includ în onorariile avocaţiale, iar acestea din urmă se achită total sau cel puţin parţial în avans, sunt stabilite orar sau global / forfetar şi pot cuprinde, alături de onorariul de bază, şi un onorariu de succes, dar cele de bază nu pot fi stabilite exclusiv procentual în funcţie de valoarea obiectului contractului şi acordarea lor nu poate fi legată de atingerea sau nu a scopului final urmărit de Client, având în vedere că obligaţiile MMC sunt, conform legii, de diligenţă, nu de rezultat.

  • Colaborarea permanentă cu Clientul

Eficacitatea şi calitatea prestaţiilor MMC depinde de regulă major de furnizarea de către Client de informaţii şi documente şi avansare / achitare de cheltuieli (de exemplu taxe de timbru judiciar) în mod complet şi prompt, astfel că o bună comunicare între MMC şi Client şi o respectare de către acesta a solicitărilor a indicaţiilor MMC este esenţială, iar încălcarea repetată sau gravă a obligaţiilor contractuale de către Client putând duce la încetarea contractului de asistenţă juridică.

Descărcați ca declarație în format .pdf

MMC subliniază că are, ca Societate, şi au şi personal toţi avocaţii care activează în Societate, şi orice altă persoană din cadrul ei sau cu care colaborează (de exemplu personal tehnico-administrativ, experţi contabili, consultanţi fiscali etc.) în mod automat, prin efectul legii, fără nevoia încheierii vreunui acord de confidenţialitate cu clientul sau potenţialul client, o obligaţie de păstrare a confidenţialităţii.

Această obligaţie rezultă din în principal din articolele din legislaţia de organizare şi exercitare a profesiei de avocat ce tratează expres şi specific obligaţiile de confidenţialitate în legătură cu informaţiile legate de clienţi şi potenţiali clienţi, şi anume art.11, 35 şi 45 alin.(6) din Legea 51 / 1995 şi cele prevăzute de art.6, 8, 9 şi 10 din Statutul profesiei de avocat din 2011.

Obligaţia de confidenţialitate din partea MMC este absolută şi nelimitată în timp, şi este cu privire la toate informaţiile, documentele şi înregistrările încredinţate de Client sau potenţialul Client pe orice cale sau luate la cunoştinţă direct sau indirect în urma interacţiunii cu acesta, cu reprezentanţii sau prepuşii săi, şi care nu erau deja deţinute de Societate sau nu sunt făcute publice sau comunicate legitim de către terţi.

Această obligaţie de confidenţialitate se menţine prin efectul legii indiferent dacă potenţialul Client va încheia sau nu un contract de asistenţă juridică cu MMC, şi subzistă şi după ce eventualul contract încetează. Pe timpul derulării unui contract de asistenţă juridică, obligaţiile de confidenţialitate ale Societăţii sunt explicitate specific în clauzele acestuia. O eventuală încălcare de către MMC a obligaţiilor legale de confidenţialitate faţă de Client sau potenţialul Client atrage răspunderea disciplinară, civilă, delictuală şi penală, după caz, conform prevederilor legale, pentru MMC şi personal pentru persoana fizică vinovată.

Descărcați ca declarație în format .pdf

MMC respectă întrutotul prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul UE 679 / 2016, cunoscut ca GDPR – acronimul de la General Data Protection Regulation) și normele emise în aplicarea acestuia de către entitățile abilitate. În acest sens, MMC are, ca Societate, și au și personal toți avocații care activează în MMC, precum și orice altă persoană cu care colaboreză MMC, o deosebită grijă pentru protecția datelor cu caracter personal legate de persoanele fizice care sunt Clienți sau potențiali Clienți MMC,  reprezentanții legali sau convenționali ai partenerilor contractuali MMC potențiali, existenți sau trecuți sau legate de alte persoane fizice.

Aceste obligații există în lumina GDPR, în mod automat, prin efectul legii, pe durată nelimitată, fără nevoia asumării unor obligații contractuale exprese față de Clienți sau alte personane juridice sau fizice pe această temă, deși asemenea obligații sunt prezente ca și clauze și în contractele încheiate de MMC cu Clienții, cu furnizorii și alte entități, MMC având de regulă calitatea operator de date cu caracter personal și, în situații de excepție, cea de împuternicit al operatorului de date cu caracter personal sau de operator asociat.

MMC pune în aplicare măsuri tehnice (ca de exemplu de securitate informatică, de securitate fizică a sediului societății și a comunicațiilor), juridice (clauze specifice în contractele cu furnizorii și alte entități) și organizatorice (instruire și verificare persoane, limitarea drepturilor de acees la ceea ce e obiectiv necesar, reglementareaa modului de lucru cu date cu caracter personal etc.) adecvate de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale de date, indiferent de forma și mediul lor de stocare.

MMC efectuează prelucrări de date cu caracter personal cu respectarea principiilor prevăzute de art.5 din GDPR, și anume: prelucrare caracterizată prin legalitate, echitate și transparență; cu colectare numai în scopuri determinate, explicite și legitime, și doar a datelor adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar, exacte și actualizate; asignabile prompt persoanei vizate; prelucrare cu măsuri de ordin tehnic și organizatoric adecvate în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate, asigurând integritate și confidențialitate și totul pe bază de responsabilitate.

Categorii de persoane vizate: MMC prelucrează în mod curent date personale ale următoarelor categorii de peroane fizice: actuali, potențiali sau foști Clienți persoane fizice; actuali, potențiali sau foști reprezentanții legali sau convenționali de orice tip, precum și asociați, membri, salariați sau alți afiliați ai actualilor, potențialilor sau foștilor Clienți și organelor acestora în cazul persoanelor juridice sau entităților asociative fără personalitate juridică; personalul propriu, colaboratorii persoane fizice și personalul și reprezentanții colaboratorilor și furnizorilor MMC care sunt persoană juridică sau entități asociative fără personalitate juridică; adversari sau potențiali adversari, parteneri contractuali, salariați sau persoane fizice cu alt tip de legătură cu Clienții MMC, comunicați de aceștia sau terți sau identificați de MMC; reprezentanții autorităților publice, presei și altor entități cu care interacționează MMC; alte persoane fizice cu care intră MMC în contact.

Principalele categorii de date prelucrate de MMC: Date de identificare și contact, incluzând unele sau toate următoarele categorii: numele de familie și prenumele, cetățenia, domiciliul și, dacă e cazul, reședința, codul numeric personal, tipul, seria, numărul, emitentul, data emiterii și termenul de valabilitate al actului de identitate, numărul de cont bancar, data și locul nașterii, prenumele părinților, genul, imaginea foto portret / bust de pe actul de identitate, amprenta semnăturii olografe, eventuale alte elemente de identificare directă sau indirectă, numărul de telefon mobil sau fix de la domiciliu sau locul de muncă; adresa de e-mail; username-ul pentru platforme social media și alte asemenea.

Categorii  suplimentare cu caracter personal prelucrate de MMC pot include unele dintre următoarele categorii, în funcție de categoria de persoane vizate și de scopul prelucrării: studii, calificări, titluri academice, științifice sau profesionale; ocupația, locul de muncă, fișa postului, sarcini, evaluări și realizări profesionale, recompense; tipul, seria, numărul, emitentul, data emiterii unor acte care conțin date cu caracter personal, cum ar fi acte de studii, certificate, adeverințe și alte asemenea; existența capacității de exercițiu restrânse sau absente, identitatea curatorului, tutorelui sau altui reprezentant sau ocrotitor legal, dacă este cazul; calitatea de asociat / acționar / membru în diverse entități cu sau fără scop lucrativ, și funcții sau calități deținute în acestea; cunoștințe de limbi străine, abilități diverse, hobby-uri, și pasiuni și preocupări în acest sens; imagini foto și video ce cuprind în mod identificat sau indentificabil persoana fizică.

Alte categorii suplimentare de date cu caracter personal prelucrate de MMC pot include: identitatea și amplasarea locului în care peroana vizată s-a aflat respectiv ruta și mijlocul de transport cu care s-a deplasat, activitatea pe care a desfășurat-o sau persoana cu care s-a întâlnit sau a interacționat în anumit fel la un anumit moment sau în anumit interval de timp; date de stare civilă, inclusiv relații de căsătorie, rudenie și afinitate, prietenie sau alte asemenea relații interumane de drept sau de fapt; informații privind starea patrimonială, cum ar fi deținerea de proprietăți imobiliare și mobiliare, creanțe și debite, operațiuni patrimoniale efectuate sau plănuite; existența de garanții reale sau imobiliare, popriri și alte urmăriri sau executări silite; existența de diverse relații contractuale sau obligații legale specifice față de alte persoane; existența de divergențe, litigii sau potențiale litigii.

În mod excepțional, MMC poate ajunge să prelucreze și categorii speciale de date cu caracter personal, ce pot include, după caz, unele dintre următoarele categorii, în funcție de categoria de persoane vizate și de scopul prelucrării: date medicale, psihologice, genetice, biologice, biometrice; informații privind caracteristici, practici, origini, apartenențe, orientări sau convingeri în sfera etnică, rasială, politică, religioasă, sindicală, ONGistică, alimentară, sexuală; date privind încălcări ale unor norme și privind măsuri de siguranță, interdicții, decăderi și restricții, sancțiuni disciplinare, civile, contravenționale sau penale sau proceduri în curs legate de potențiale sancțiuni de acest tip.

Scopurile prelucrării pot fi, după caz: redactarea contractului de asistență juridică, a actelor adiționale la acesta, a facturilor și altor documente destinate Clientului sau care se vor încheia cu Clientul; redactarea înscrisurilor în numele Clientului, potrivit mandatului încredințat; înaintarea către instanțe și alte persoane juridice, persoane fizice și alte entități, din România și din străinătate, în calitate de reprezentant convențional sau apărător a cererilor și altor înscrisuri necesare executării mandatului încredințat; alte acte de executare a contractului de asistență juridică încheiat cu Clientul, inclusiv realizarea diverselor activități avocațiale specifice și conexe în interesul Clientului.

Alte scopuri ale prelucrării pot fi: îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale derivând din încasarea onorariilor avocațiale și avansurilor / deconturilor de cheltuieli; îndeplinirea obligației profesionale avocațiale de ținere a evidenței contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat; îndeplinirea altor obligații specifice instituite de lege în sarcina avocaților; comunicrea cu Clientul și cu alte persoane afiliate acestuia sau implicate; Realizarea interesului Clientului de a beneficia de asistență juridică de tip consultanță sau asistare / reprezentare avocațială; realizarea interesului public de asigurare de servicii avocațiale și scopurilor legitime ale avocatului, inclusiv îndeplinirea obligațiilor legale de cunoaștere a clientelei și de evitare a conflictelor de interese.

Durata prelucrării: Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de MMC numai pe perioada pentru care se justifică tipul de prelucrări în cauză, conform prevederilor GDPR, durată care este specifică fiecărei categorii de date cu caracter personal și depinde de scopul și temeiul prelucrării. Durata concretă este stabilită conform cerințelor legale și regulamentare privind ținerea evidențelor specifice profesionale avocațiale (ale contractelor de asistență, împuternicirilor, atestărilor / dărilor de dată certă etc.) respectiv privind ținerea evidențelor specifice financiar-contabile și fiscale sau altor norme specifice.

Această durată a prelucrării include de regulă durata executării contractului cu Clientul plus termenul de prescripție pentru eventuale sancțiuni, executări de sancțiuni sau formularea de pretenții derivând din acte sau fapte juridice civile sau norme legale, pe care le-ar putea ridica una dintre părți, terții implicați sau organele fiscale. Perioada de prelucrare va include sau coincide cu duratele de păstrare expres impuse de lege pentru documente ce pot conține date personale, cum este cea de 5 ani pentru facturi și chitanțe sau cea de 10 ani pentru registrele contabile și situațiile financiare sau pentru documentele justificative financiar-contabile ce pot reflecta comiterea unei infracțiuni.

Soarta datelor la încetarea prelucrării: MMC revizuiește periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este în continuare necesară scopurilor anterior menționate și intereselor Clientului / persoanei fizice vizate, încetând prelucrarea pentru datele pentru care nu se mai impune păstrarea. La finalul duratei de prelucrare, informația respectiv documentul în cauză ce incorporează datele cu caracter personal se restituie persoanei vizate sau entității care a transmis datele respective, sau Arhivelor Naționale sau altei autorități sau instituții abilitate de lege, sau se distruge sau anonimizează, după caz.

Temeiul prelucrărilor de date cu caracter personal pe care le efectuează MMC este de regulă cel al încheierii și executării contractului de asistență juridică și respectiv al îndeplinirii unei obligații legale, conform art.6 alin. (1) lit. b) respectiv c) din GDPR și, mai rar, cel al îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public respectiv este efectuată în scopul intereselor legitime urmărite de MMC, de Client sau un terț, conform art.6 alin. (1) lit. e) respectiv f) din GDPR. În principiu MMC nu efectuează prelucrări de date cu caracter personal în temeiul consimțământului acordat MMC de persoana vizată, motiv pentru care nu efectuează demersuri și proceduri de solicitare și obținere de consimțământ al persoanei vizate.

Destinatari: Datele personale deținute de MMC sunt dezvăluite direct sau indirect altor persoane decât cele vizate, dar exclusiv în interesul persoanelor vizate, în interesul legitim al Clientului MMC sau al MMC, sau în cazurile expres prevăzute de lege, cum sunt cele de raportări la anumite autorități precum ANAF sau ONPCSB.

Drepturile persoanelor vizate de o prelucrare de către MMC, inclusiv simpla stocare, a datelor lor cu caracter personal, sunt cele prevăzute de lege, persoanele beneficiind de o serie de drepturi, ce includ dreptul de informare (de a ști dacă MMC procesează date ale lor) și dreptul de acces (la acele date și la informații precum categoriile de date, sursa de proveniență, scopul, temeiul, destinatarii / categoriile de destinatari, perioada de prelucrare, drepturile efective avute legat de cele date / prelucrări), dreptul la opoziție (față de prelucrarea având ca temei interesul public sau interesul legitim al operatorului), dreptul de rectificare (corectare și completare a celor eronate / inexacte sau incomplete), iar în anumite condiții și de dreptul de portare, dreptul de limitare temporară a prelucrării și chiar la dreptul de ștergere a datelor.

Precizări speciale: MMC nu supune datele cu caracter personal prelucrărilor automatizate și nici nu le utilizează pentru realizarea de profile, cu atât mai puțin pentru luarea automată de decizii vizând o persoană fizică. MMC nu prelucrează date personale în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-a colectat și nici nu le cedează unor terți nici pentru marketing direct nici în alt asemenea scop. Pagina MMC de Internet nu foloseștei cookies și nu face să fie prelucrate niciun fel de date cu caracter peronal, conform precizărilor din secțiunea “termene și condiții”.

MMC utilizează proceduri, echipamente, software și alte mijloace tehnice și organizatorice pentru stocarea datelor în condiții adecvate de securitate și respectă în mod strict secretul profesional, ca valoare deontologică esențială, conform obligațiilor legale și contractuale de  confidențialitate, nedezvăluind date personale decât pentru realizarea intereselor Clientului sau îndeplinirea obligațiilor legale specifice.

Contact și căi de acțiune pentru persoanele vizate: Informații specifice privind datele personale deținute / procesate de MMC și intervenția asupra acestora, în condițiile legii, o pot obține persoanele vizate transmițând către MMC un e-mail a cărui câmp “subiect” începe cu sintagma “GDPR” pe adresa office@mmc-law.ro sau o solicitare scrisă pe suport de hârtie, indicând datele de indentificare ale petentului și elementele care acesta știe sau consideră că îi îndreptățesc solicitarea. Rezolvarea neastisfăcătoare de către MMC a solicitării îndreptățește persoana vizată să se adreseze autorității de stat de profil (ANSPDCP www.dataprotection.ro  ), dar și Baroului Cluj și justiției.