ARII DE PRACTICA

DREPT SPECIFIC AFACERILOR ȘI PROFESIONIŞTILOR

 • Dreptul contractelor comerciale

Redactare şi revizuire de contracte de toate genurile (vânzare, furnizare, antrepriză, locaţiune, transport, asigurare, credit, leasing, depozit, franciză, mandat, societate, sponsorizare, cesiune de drepturi de autor, prestări servicii etc.) în care părţile sunt persoane juridice, PFA sau alţi profesionişti, inclusiv contracte nenumite, complexe sau cu elemente de extraneitate sau bazate pe tratate internaţionale (cum este Convenţia de la Viena din 1980 privind vânzarea internaţională de mărfuri, principiile UNIDROIT sau tratatele comerciale ale UE cu alte state sau organizaţii regionale).

 • Drept societar / corporatist

Înfiinţare, reorganizare şi dizolvare de firme, incluzând verificarea disponibilităţii denumirii, redactare şi revizuire de acte constitutive de operatori economici (de exemplu SRL, SA) şi de filiale şi sucursale, de diverse hotărâri AGA, autorizări de activităţi, deschidere de puncte de lucru, obţinere de certificate constatatoare şi alte proceduri specifice Registrului Comerţului, proiecte de fuziune şi divizare, contracte de mandat pentru administratori şi directori, regulamente interne, due diligence şi audituri pentru fuziuni şi achiziţii.

 • Drept fiscal şi contencios fiscal

Consultanţă în domeniul dreptului fiscal român şi UE şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri (CEDI), în special legat de impozitul pe profit, cel pe veniturile microintreprinderilor, TVA, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii ale salariaţilor şi cele cu reţinere la sursă, impozite şi taxe locale, deductibilităţi, riscuri de recalificare, preţuri de transfer. MMC acordă consultanţă şi pentru proceduri şi probleme fiscale de tip evidenţe, raportări, inspecţii, pentru contestarea administrativă a deciziilor de impunere şi alte acte administrative fiscale, pentru plângeri contra deciziilor de impunere şi altor măsuri procesuale fiscale, contra măsurilor asiguratorii şi a celor de executare silită.

 • Contencios administrativ

Procedura prealabilă şi contestarea judiciară a refuzului expres sau tacit al unei autorităţi publice sau unei entităţi asimilate de a emite un act administrativ individual sau normativ, contestarea emiterii sau conţinutului unui act administrativ normativ sau individual, inclusiv şi în special autorizaţii de construire, proiecte urbanistice, autorizaţii de funcţionare, avize şi autorizaţii de mediu, contracte de concesiune şi alte contracte administrative.

 • Drept informatic şi al proprietatii intelectuale

Termeni si condiţii pentru pagini de Internet şi site-uri de comerţ electronic, contracte de cesiune de drepturi de autor, în special în domeniul dezvoltării de programe de calculator, în domeniul operelor literare, artistice şi ştiinţifice, în domeniul interpretării artistice şi al audiovizualului, dreptul mărcilor şi al brevetelor de invenţie, dreptul Internetului, dreptul de autor în context internaţional, combaterea pirateriei, plagiatului şi contrafacerilor, reprezentare în relaţie cu ORDA, EUIPO şi WIPO.

 • Dreptul insolventei

Cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, cereri de intrare voluntară în reorganizare sau faliment, declarare de creanţe, asistare şi reprezentare în cadrul adunărilor şi comitetelor creditorilor, atragerea răspunderii administratorului, probleme de insolvenţă frauduloasă, acţiuni în anularea actelor administratorilor firmei insolvente, recuperarea de debite, planuri de reorganizare, insolvenţa persoanelor fizice calificate judiciar drept profesionişti, mandat ah-hoc şi concordat preventiv, insolvenţe transnaţionale.

 • Drept penal al afacerilor

Apărare în faza de urmărire penală şi în cea judiciară (de cameră preliminară, de judecată de fond şi în faze de căi de atac ordinare şi extraordinare) respectiv formulare de denunţuri şi plângeri penale şi contestarea soluţiilor procurorului, în legătură cu infracţiuni specifice afacerilor sau comise în contexte de business, ca de exemplu anumite infracţiuni de serviciu, de fals, infracţiuni la Legea 31 / 1990 privind societăţile, la Legea 85 / 2014 privind insolvenţa, la Legea 8 / 1996 privind dreptul de autor, la legislaţia fiscală şi contabilă, la legislaţia de concurenţă şi alte subdomenii ale dreptului penal al afacerilor.

DREPT ÎN DOMENII SPECIALE

  • Protecţia datelor personale

Evaluarea, organizarea şi controlarea aplicării Regulamentului UE 679 / 2016 (GDPR) şi a legislaţiei secundare naţionale (actele emise de ANSPDCP), activităţi de DPO (data protection officer) pe baza personalului MMC certificat ca DPO, asistare şi reprezentare în dispute şi litigii privind protecţia datelor cu caracter personal, evaluarea şi revizuirea clauzelor contractuale legate de prevenirea prelucrării nelegale a datelor cu caracter personal.

  • Drept medical / malpraxis

Consultanţă pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor de exercitare a profesiilor medicale, pentru evaluarea conformării la cerinţele legislaţiei medicale, în special cu privire la drepturile pacienţilor, la autorizări şi la aspectele specifice de dreptul muncii în context medial. MMC asigură şi asistenţă şi reprezentare în probleme de malpraxis medical, inclusiv pe baza personalului propriu dublu licenţiat în medicină şi drept.

  • Drept asociativ / ONG

Consultanţă pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor, inclusiv a cluburilor sportive, a organizaţiilor camerale pentru profesii liberale şi altor categorii speciale de ONG-uri, precum şi a asociaţiilor de proprietari clasice, la nivel de condominiu, sau la nivel de microcartier, şi altor categorii de organizaţii non-profit. Sunt vizate şi modificările de acte constitutive, incluzând redactare sau revizuire de acte constitutive, de convocatoare şi procese-verbale ale organelor de conducere şi control, asistare şi reprezentare a organizaţiilor în litigii cu proprii membri sau foşti membri sau privind legitimitatea organelor, consultanţă şi asisenţă pentru aderare la sau retragere din structuri federative, pentru elaborarea şi promovarea adoptării legislaţiei cadru şi modificarea celei existente.

  • Dreptul străinilor

Consultanţă, asistare şi reprezentare a cetăţenilor non-UE în obţinerea vizei române, prelungirea dreptului de şedere şi obţinerea dreptului de şedere pe termen lung, a rezidenţei fiscale şi a domiciliului pe teritoriul României, obţinerea cetăţeniei, a drepturilor diverse pentru membrii de familie, a recunoaşterii actelor de studii şi altor certificări, obţinerea dreptului de muncă şi alte avize, autorizări şi acte doveditoare, inclusiv în domeniul asigurărilor sociale şi reprezentarea şi asistarea în relaţia cu IGI, organele fiscale şi alte autorităţi, precum şi în relaţia cu instituţii de credit, furnizori de utilităţi, autorităţile administraţiei publice locale şi angajatori.

  • Dreptul mediului

Consultanţă, asistare şi reprezentare în obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii de mediu, şi alte asemenea acte de reglementare, respectiv în stoparea emiterii celor abuzive sau anularea acestora, a actelor subsecvente şi stoparea activităţilor demarate ilegal. MMC se ocupă şi de subdomenii speciale precum accesul la informaţii şi participare publică la luarea deciziilor de mediu, dreptul ariilor naturale protejate, dreptul biodiversităţii, dreptul peisajului, dreptul apelor, dreptul gestiunii deşeurilor, drept silvic şi cinegetic, aspecte de mediu ale dreptului urbanismului şi amenajării teritoriului, precum şi de redactarea, promovarea şi modificarea de acte normative de mediu şi probleme de dreptul UE şi internaţional al mediului.

  • Dreptul turismului şi sportului

Licenţierea agenţiilor de turism, brevetarea personalului de conducere din turism, autorizarea ghizilor de turism, clasificarea unităţilor de primire turistice, comercializarea pachetelor turistice, omologarea infrastructurilor turistice şi atestarea de staţiuni turistice, inventarierea patrimoniului turistic şi avizarea activităţilor cu impact în turism. MMC are experienţă specifică pe subdomenii speciale precum probleme de organizaţii, literatură, formare profesională, amenajări şi infrastructuri turistice şi răspunderi în sfera turismului activ, montan, sportiv, ecologic şi de aventură. În domeniul sportului, MMC are expertiză pe înfiinţarea, avizarea şi autorizarea cluburilor sportive, afilierea la federaţii sportive naţionale, reglementări sportive şi contencios disciplinar, contracte specifice sportive şi probleme de finanţare publică şi de răspundere civilă în domeniul sportiv.

  • Modificarea legislaţiei

Avocaţii MMC au experienţă în redactarea, la solicitarea Clienţilor, de proiecte de lege, de hotărâre de guvern, de ordine ministeriale şi de hotărâri de consiliu judeţean şi de consiliu local, inclusiv a expunerilor de motive respectiv notelor de fundamentare şi documentaţiilor suport, precum şi în activităţi de lobby şi adovocacy pentru promovarea adoptării acestor proiecte sau a unora de modificare a actelor normative existente. În acest sens, avocaţii MMC au contact regulat cu multe autorităţi publice centrale şi locale şi o amplă expertiză pe probleme de consultare şi participare publică, inclusiv de aplicare a Legii 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Legii 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, deţinţând şi premiera naţională în domeniul anulării judecătoreşti a unui act normativ pe baza Legii 52 / 2003.

DREPT GENERAL / CLASIC

  • Dreptul muncii şi asigurărilor sociale

Redactarea şi revizuirea contractelor individuale şi colective de muncă, fişelor de post, regulamentelor interne, inclusiv orarelor, clauzelor şi convenţiilor de confidenţialitate, neconcurenţă, nerecrutare şi alte asemenea. Asistarea angajatorilor şi salariaţilor în negocieri, evaluări şi cercetări disciplinare, în soluţionare amiabilă a divergenţelor şi reprezentare şi asistare în litigii de muncă. Consultanţă privind interpretarea normelor legale, redactarea şi gestionarea diverselor documente cu implicaţii de dreptul muncii. Avocaţii MMC au şi experienţă specifică pe subdomenii precum fiscalitatea relaţiilor de muncă, problemele de sănătate şi securitate în muncă, de formare profesională, proprietate intelectuală în contextul dreptului muncii, şi de relaţii de muncă cu elemente de extraneitate, delegări şi detaşări transnaţionale, transferul inteprinderii, mobilităţi internaţionale şi aspecte conexe.

  • Drept urbanistic şi imobiliar

Obţinerea certificatelor de urbanism şi a avizelor ce stau la baza acestora, a autorizaţiilor de demolare şi de construire, a altor autorizaţii, a adoptării sau modificării planurilor urbanistice, respectiv prevenirea adoptării / emiterii lor şi revocarea / anularea lor şi a consecinţelor lor când au fost emise ilegal. MMC acordă de asemenea consultanţă, asistanţă şi reprezentare pe tema planurilor de extindere şi gestiune a reţelelor de utilităţi, pentru vânzările, comodatele şi închirierile de imobile de tip teren sau clădire în scop locativ, comercial sau de altă natură şi constituire de dezmembrămite ale dreptului de proprietate, precum şi pentru activităţi şi subdomenii conexe.

  • Dreptul familiei şi succesoral

Recunoaşterea şi transcrierea actelor de stare civilă străine, convenţii matrimoniale, constatarea calităţii de bun propriu, divorţ, partaj şi reglementarea custodiei copiilor minori, redactare şi interpretare de testamente, asistare şi reprezentare în proceduri succesorale notariale sau judecătoreşti, în procese de stabilirea sau contestarea filiaţiei, în proceduri de adopţie şi alte domenii din sfera dreptului familiei şi a celui succesoral.

  • Garantarea şi recuperarea creanţelor

Consultanţă, asistare şi reprezentare în constituirea, înscrierea în mijloacele oficiale de publicitate (Cartea Funciară, AEGRM etc.) şi executarea garanţiilor reale imobiliare şi mobiliare, a garanţiilor personale (fidejusiune), inclusiv asistarea în procedurile de executare silită, respectiv apărarea contra acestora dacă sunt nelegitime. MMC asigură servicii juridice şi pentru recuperarea creanţelor negarantate şi se implică în problematica de colectare prin mijloace juridice a debitelor inclusiv în cazul debitorilor bugetari sau când executările silite trebuie efectuate în străinătate sau au alte caractere atipice.

  • Dreptul funcţiei publice

Consultanţă, asistare şi reprezentare în proceduri administrative şi în instanţă în probleme de numiri şi revocări în posturi de funcţionar public sau demnitar, precum şi legat de drepturile salariale sau materiale de altă natură ale Clientului. Avocaţii MMC au experienţă inclusiv pentru situaţii speciale precum cadre militare, personal civil asimilat cadrelor militare, funcţionari publici cu statut special şi alte asemenea.

  • Dreptul consumului şi contractelor civile

Consultanţă, asistare şi reprezentare a consumatorului în relaţia cu furnizorul profesionist de bunuri sau servicii, în cadrul procedurilor amiabile, administrative sau judecătoreşti. după caz, de soluţionare a unei dispute ce intră sub incidenţa legislaţiei privind protecţia consumatorului, inclusiv în materii specifice precum cele privind clauze abuzive, creditele de consum, comerţul electronic, regimul comercializării produselor alimentare etc. În domeniul contractelor civile, avocaţii MMC se ocupă de practic întreg spectrul de contracte pe care le încheie persoanele fizice în sfera civilă, inclusiv de încetarea acestora sau obţinerea silită a executării obligaţiilor stipulate contractual sau judiciar sau executarea prin echivalent şi obţinerea de penalităţi.

  • Contencios contravenţional

Plângeri contravenţionale în domeniul circulaţiei rutiere, ordinii publice, gestiunii deşeurilor, protecţiei mediului, inclusiv căi de atac şi recuperarea amenzilor eventual achitate în caz de admitere a plângerilor. MMC abordează contenciosul contravenţional în lumina jurisprudenţei CEDO şi CJUE şi militează pentru modificarea legislaţiei naţionale române de profil pentru eliminarea aspectelor neconvenţiale.